<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1652409211697639&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

{% set baseFontFamily = "Open Sans" %} /* Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set headerFontFamily = "Open Sans" %} /* This affects only headers on the site. Add the font family you wish to use. You may need to import it above. */

{% set textColor = "#565656" %} /* This sets the universal color of dark text on the site */

{% set pageCenter = "1100px" %} /* This sets the width of the website */

{% set headerType = "fixed" %} /* To make this a fixed header, change the value to "fixed" - otherwise, set it to "static" */

{% set lightGreyColor = "#f7f7f7" %} /* This affects all grey background sections */

{% set baseFontWeight = "normal" %} /* More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set headerFontWeight = "normal" %} /* For Headers; More than likely, you will use one of these values (higher = bolder): 300, 400, 700, 900 */

{% set buttonRadius = '40px' %} /* "0" for square edges, "10px" for rounded edges, "40px" for pill shape; This will change all buttons */

After you have updated your stylesheet, make sure you turn this module off

8 Tècniques d'Estudi perquè els teus fills estudiïn més i millor

per Equipo Eix Estels, el 17/11/2017

8 Tècniques d'Estudi perquè els teus fills estudiïn més i millor


Aprendre i estudiar és indispensable per als nens i adolescents, tant de cara a formar-se acadèmicament amb uns mínims de cultura general, com per progressar acadèmicament i poder desenvolupar un interès professional en àrees que els agradin i garanteixin també la seva qualitat de vida.

El problema és que molts joves no ho perceben com una necessitat en la seva etapa escolar, i entre altres factors, la mala o cap aplicació de tècniques d'estudi influeix molt negativament en l'aprenentatge i la motivació dels nens i adolescents.

Anem a veure a continuació com unes tècniques d'estudi ajuden en l'aprenentatge, i quines són millors per primària i secundària. 

Per què són importants uns bons hàbits d'estudi?

Augmenten la motivació i l'interès

Mantenir la motivació i l'interès per aprendre és un dels grans reptes per als joves, les seves famílies i professors a l'hora de començar la formació acadèmica.

Està clar que estudiar és indispensable però moltes vegades els nens i adolescents ho perceben com algo avorrit, una tasca pesada que tenen que acatar per evitar un càstig, una discussió o quedar-se sense el seu temps de lleure.

Per dir-ho d'una altra manera, intentar pilotar un avió sense saber com funcionen els comandaments seria un desastre garantit i el pilot segur que no voldrà pujar a l'avió. El mateix passa si has d'estudiar sense saber com fer-ho, produeix no  només un mal resultat, sinó també una situació d'ansietat evitable, i una reticència per part de la persona que ha de fer-ho, que en  aquest cas és l'estudiant que  es veurà poc motivat al no veure un procés clar per aprendre.

Evita l'estrès i l'ansietat

Un altre dels grans factors de ris del fracàs escolar en etapes primerenques, é que quan arriben els exàmens no s'ha dut a terme una preparació prèvia adequada, es deixa tot per l'últim moment, o directament hi ha nens i adolescents que no saben com estudiar i memoritzar el temari que han d'aprendre.

Això, a més de portar a mals resultats, fa que l'estrès i l'ansietat de l'estudiant siguin molt grans, amb lo qual no només afavoreix als mals resultats, sinó que a més fa que estudiar i sotmetre's a proves acadèmiques es converteixi en una experiència molt negativa que tothom preferiria evitar.

Comptar amb unes tècniques d'estudi i seguir aquestes recomanacions bàsiques per estudiar, evita aquest sentiment d'impotència i estrès, així com conflictes familiars innecessaris associats a aquesta situació.


estrès i ansietat a l'hora d'estudiar


Millora el rendiment acadèmic

Per últim, seguint amb l'exemple de l'avió, pilotar un avió sense conèixer el seu funcionament no només serà un desastre, sinó que és poc probable que arribi a la seva destinació, i de la mateixa manera passa amb l'estudi.

Si no s'aprèn a estudiar, no es pot esperar tampoc un bon resultat, és indiferent del cicle formatiu en el que es manifesta, ja que hi ha molts estudiants que "sobreviuen" a primària i no poden amb secundària o són incapaços de reeixir durant l'educació superior, i en molts casos es deu a que simplement no tenen uns hàbits i costums d'estudi que hagin posat en pràctica des de la infància.

Les millors tècniques d'estudi per primària i secundària

Ja hem repassat els beneficis d'aplicar amb èxit unes bones pràctiques amb l'estudi, així que el que veurem a continuació són algunes tècniques d'estudi pròpiament dites, que es troben entre  les més valorades per professionals i alumnes.

1. Llegir primer, aprendre després

Fer una bona lectura comprensiva del temari abans d'intentar memoritzar-lo, és indispensable per poder raonar-lo i comprendre'l.

Familiaritzar-se amb el text i el contingut prèviament facilita molt les coses, i en ocasions pot ser necessari llegir-lo vàries vegades fins a tenir clar que s'ha comprès adequadament el que s'acaba de llegir.

En molts casos no serà necessari fer res més que una bona lectura per aprendre el temari. Molts estudiants tenen una gran capacitat per raonar i aprendre el que estan llegint, que en molts casos ve derivat d'unes tècniques de lectura apropiades, però en altres casos en els que la matèria sigui més complicada, aquesta lectura comprensiva és el primer pas a altres tècniques d'estudi.

Entra en joc també en aquest punt la capacitat de lectura dels estudiants, que els permetrà aprendre millor i més ràpid, així que és interessant també conèixer i posar en pràctica unes tècniques de lectura apropiades.


 tècniques de lectura per a nens i adolescents


2. Subratllar

Un cop s'ha efectuat una lectura comprensiva del text, una o varies vegades en funció de la necessitat de cadascú, es poden subratllar les "paraules clau" i frases principals del text.

La utilitat del subratllat és no només garantir que es compren el text, sinó poder visualitzar amb un cop d'ull els punts principals del contingut, i posteriorment facilitar que es pugui "repassar" el que s'ha après de forma més fàcil i eficaç.

Aprendre a subratllar és algo que requereix de pràctica, per això és important que s'aprengui des de la infància, perquè des de petits puguin convertir-se en professionals dels subratllat.

Veiem un exemple en el que s'han subratllat les idees principals, en el que es poden veure amb claredat la part del text que és necessari memoritzar en groc, i el que simplement s'ha de raonar, que no està subratllat:

Es denomina invertebrats (en llatí invertebrata) a tots aquells animals (regne  Animalia) que no s'enquadren dins del subfil dels vertebrats del fil cordats (Chordata). El nom al.ludeix a que, a diferencia d'aquests últims, no tenen  columna vertebral o notocordi, ni esquelet intern articulat. El terme és aplicable al 95% de totes les espècies animals.

Font: Wikipedia, invertebrats

3. Elaborar esquemes i mapes

L'elaboració de mapes i esquemes és una altra de les tècniques que es poden dur a terme després d'una lectura comprensiva i també es poden aplicar després d'una segona fase de subratllat.

Fer esquemes i mapes conceptuals consisteix en traslladar els punts principals d'un tema o lliçó, a blocs visuals que s'identifiquen fàcilment i afavoreixen la comprensió, la retenció de la informació, i el repàs.

Per poder realitzar un esquema adequadament, és necessari senyalar i raonar els punts principals del text, i posteriorment col.locar-los de forma organitzada en blocs.

La realització d'esquemes i mapes també permet que es pugui incloure dibuixos o gràfics per millorar la comprensió i poder entendre amb un cop d'ull els punts principals del tema..

Veiem un exemple:

esquema de vertebrats primària i secundària


4. Repassar

Repassar els conceptes apresos no només és important els dies previs d'un examen, sinó que és important  fer-ho  després de memoritzar o aprendre grans blocs de temari, a més de que ajuda a la fixació del que s'ha après.

És molt possible que si el temari és molt ampli, es pugui perdre la noció principal del text, i en canvi es pugui recordar millor els punts principals, i ajudi a recordar-ne la visió general.

Seguint amb l'exemple anterior, després d'aprendre la classificació dels animals vertebrats, és important repassar el concepte principal: Que tenen columna vertebral, i un cos dividit en cap, tronc i extremitats, i per últim, fer un últim repàs a la seva classificació.

Per repassar lo après, els esquemes, apunts, i els s elements subratllats són de gran ajuda, especialment quan l'estudiant s'enfronta a blocs de continguts molt extensos.

5. Agafar apunts

Tot i que no és una tècnica per estudiar pròpiament dita, agafar bons apunts és de gran ajuda per l'aprenentatge.

Agafar apunts consisteix en anar registrant en les paraules de l'estudiant, de puny i lletra o amb el suport de mitjans digitals com un ordenador, els conceptes principals de la lliçó que està sent exposada per un docent, per ajudar posteriorment a l'estudi.

És freqüent que per agafar apunts, molts estudiants recorrin directament a la creació d'esquemes o mapes conceptuals sobre la marxa, lo qual fa que l'estudi posterior sigui molt més senzill.

Els apunts poden posteriorment passar-se a net, o estudiar-se directament, però si han sigut escrits amb molta pressa, pot ser que la comprensió de la lletra sigui difícil i no permeti una lectura senzilla, així que és una bona idea passar-los a net i refinar-los posteriorment, per poder elaborar esquemes en el cas de que no s'hagi fet sobre la marxa.

6. Gravar las classes

Poder escoltar de nou la classe impartida pel docent, és de molta ajuda per molts estudiants.

El problema recau en que si el propi centre no grava les classes, s'ha de sol.licitar autorització prèvia, i comptar amb un dispositiu que permeti gravar amb claredat el so o el vídeo, i això pot resultar una mica aparatós.


 gravar les classes per repassar: tècniques d'estudi


7. Repetir la lliçó en veu alta

I a més de repetir la lliçó, si és amb un company o algú que pugui col.laborar, molt millor!

Repetir el que s'ha après en veu alta, explicant-ho a una altra persona, facilita la comprensió i el raonament de la lliçó, i a més desenvolupar capacitats d'expressió oral dels petits.

Encara que no sempre és possible comptar amb un "col.laborador" que pugui escoltar i validar la lliçó, però l'efectivitat de repetir lo après en veu alta no disminueix, només s'ha de fer com si fos dirigit a una altra persona i si s'estigués exposant una lliçó a la classe.

8. Fer exercicis i respondre preguntes

Realitzar exercicis sobre el tema que s'està estudiant, o respondre preguntes directes sobre el tema, és una gran ajuda a l'hora de raonar el que s'ha après, i localitzar punts que no puguin haver quedat suficientment clars.

És important recordar que la realització d'aquestes activitats pràctiques i exercicis ha de ser després d'estudiar. Molts estudiants comencen a fer exercicis abans d'estudiar, i axiò pot provocar una assimilació errònia dels conceptes que després serà més difícil de corregir.

En resum

Tots podem pilotar un avió i portar-lo al seu destí, només és necessari saber com fer-ho. Amb l'estudi passa el mateix.

Dotar d' unes bones tècniques d'estudi als joves des de la infància, és important perquè puguin desenvolupar-se adequadament en els seus esforços acadèmics.

Las principals tècniques d'estudi són:

  • Lectura comprensiva
  • Subratllat
  • Realització d'esquemes i mapes conceptuals
  • Fer exercicis pràctics
  • Agafar apunts
  • Repetir la lliçó en veu alta

Quines tècniques d'estudi creus que són més efectives? Intentes ajudar als teus fills a l'hora d'estudiar i fer que els sigui més senzill? Explica'ns i deixa'ns comentaris!


Comparteix l'article si t'ha agradat. Als teus amics també els agradarà!

Recorda de subscriure't al nostre Blog per rebre cada setmana més contingut interessant sobre l'educació i el lleure educatiu. No et perdis res!

Nuevo llamado a la acción

Temes: Educació dels Fills

¡Suscríbete a nuestro blog!

Deixa'ns el teu comentari